Japanfs One-and-Only Thermal Engineering Event!@THERMAL ENGINEERING 2018

About THERMAL ENGINEERINGAbout

 • What kind of exhibition is the gTHERMAL ENGINEERINGh?
  THERMAL ENGINEERING provides visitors with integrated solutions related to heat, including thermal analysis/design/technologies, heat management products/materials, and heat utilization equipment/technologies.

  Countermeasures against heat affecting PQCD of products have been becoming greatly important in the connection with downsizing and densifying of electronic parts and equipment.
  Also, heat utilization has been disseminated with a view towards energy saving.
  This particular exhibition which is focused on thermal technologies has been drawing increased attention from specialists in this area, year by year.
 • What kind of products and services will be displayed?
  The displays include products and services that cover: thermal design related technologies/products, thermal design support systems, heat management products/parts/materials/and related systems. Check for details
  about the target exhibits
 • Where can I find the list of exhibitors and products of "THERMAL ENGINEERING"?
  Go to Web Guide (Exhibitor Search)

PAGE TOP

Outline of the EventOutline

Exhibition
THERMAL ENGINEERING 2018
Date
April 18(Wed.) - April 20(Fri.), 2018@10:00 - 17:00
Venue
Makuhari Messe
Organized by
Japan Management
Association (JMA)
Scale of exhibits
448 Companies / 870 Booths

* including Concurrent Events

Expected No. of visitor registrations
32,000

* including Concurrent Events

Admission fee
JPY 3,000 (tax included)

* Free admission for visitors with an invitation letter, people registered in advance and students

PAGE TOP

Main Exhibits / Main VisitorsTarget

Main Exhibits

 • Thermal Design Related Technology / Products
 • Thermal Design Support System
 • Heat Management Parts
 • Heat Management Materials
 • Heat Management Products / Systems

Main Visitors

 • Automobile / Vehicle Equipment
 • Precision Mechanical Equipment
 • Aircraft / Spacecraft Equipment
 • Machine Tools
 • Electronics Equipment
 • Construction Machinery
 • Logistics / Transportation Equipment
 • Agricultural Machinery
 • Communication
 • Semiconductor / FPD Manufacturing Equipment
 • New Energy
 • Electricity / Heavy Electric Machinery
 • Computer / Computer Peripherals
 • Medical & Welfare Equipment
 • Traffic System
 • FA Equipment
 • Robot
 • Home Appliance / AV Equipment
 • Amusement Equipment
 • Food Processing Machinery
PAGE TOP